top of page

Avís Legal


Puig-Batet S.L.


L'ús d'aquest lloc web, www.puigbatet.com, implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està
d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.


El present Avís Legal regula l'ús del lloc web www.puigbatet.com sent el seu titular Puig-Batet
S.L. amb CIF B63744882.


Responsable del tractament de les seves dades personals

 

 • Identitat del Responsable: Puig-Batet S.L.

 • C.I.F.: B63744882

 • Correu electrònic: celler@puigbatet.com

 • Direcció: Carrer Nou 34, 3°1ª Sant Pere de Ribes 08810 Barcelona

 • Telèfon: 648130196

 • Web: www.puigbatet.com

 

Identificació Delegat Protecció de Dades

 

 

Puig-Batet S.L. està constituïda en relació a la protecció de dades d'acord amb els requisits
de la legislació vigent:


- Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
- Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.
- Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.


En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD Puig-Batet S.L., l'
informa que
les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l'emplenar el formulari de la secció
Contacte, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Puig-Batet S.L.


Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i
les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la
normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Puig-Batet S.L. situada a Carrer Nou 34, 3°1ª,
Sant Pere de Ribes, 08810, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a celler@puigbatet.com.


De conformitat amb l'article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de
dades, Puig-Batet S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de
control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia del risc de les operacions
de tractament realitzades.


Puig-Batet S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es
disposa en l'article 30.2 del RGPD.


Li demanem que comuniqui immediatament a Puig-Batet S.L. qualsevol modificació de les
seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui

sempre actualitzada i no contingui errors.


Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades
personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter
personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació
sobre l'entitat o ofertes comercials d'
altres productes i serveis, avisos i, en general, informació
de Puig-Batet S.L. que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la
normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina
web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de
dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.


També autoritza a Puig-Batet S.L. perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través
del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les
autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de
comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment,
mitjançant comunicació escrita dirigida a Puig-Batet S.L. a l'adreça abans esmentada, en la
qual haurà d'indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.


Puig-Batet S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades
de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.


Puig-Batet S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Puig-Batet S.L. es
compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin
sense dilació quan siguin inexactes.


Així mateix, l'informem que Puig-Batet S.L. té implantades les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i
evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de
la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció
humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.


Contingut, termes legals i responsabilitats.


El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals
tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir
l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats
i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.


Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de
qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni
cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer
fet de l'accés a ella per part dels usuaris.


Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, Puig-Batet S.L., no es farà responsable
del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.


L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Puig-Batet S.L. no
garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el
titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran
ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni
per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.


No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o
alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari
d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests

elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.


Modificacions


Puig-Batet S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense
avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web,
com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través
del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el
temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per
altres posteriors.


Marques


En Puig-Batet S.L. pot ser que s'esmentin de forma indirecta i a nivell informatiu alguns
termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no
fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones
respecte a aquestes marques.


Usuari i Règim de Responsabilitats


La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es
recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions
publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva
lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.puigbatet.com o qualsevol de les seves
pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense
reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés
sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons
el cas.


El lloc web de Puig-Batet S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades.
L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta
responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats 
  per Puig-Batet S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Puig-Batet S.L. contràriament a allò 
  ordre públic,disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'o que de                                                                          qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa
  funcionament del lloc web.

 

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant Puig-Batet
S.L. facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ
avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.


Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri
oportuna.


Menors d'edat.


Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment
dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels
menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals
accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no
apropiats per a Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular
programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i,
encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als
quals poden accedir els menors.

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i
altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són
propietat de Puig-Batet S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part
dels autors.


Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat
intel·lectual i industrial, així com els inscrits en els registres públics corresponents, i no es
permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament
informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per
escrit de la mateixa.


Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Puig-Batet S.L. i que poguessin aparèixer en el
lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de
qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas Puig-Batet
S.L. compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Puig-Batet S.L.
reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no
implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat
alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per
aquest.


L'usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat,
quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. Puig-Batet S.L. vetllarà pel compliment de les
anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves
pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el caos
d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció


Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Puig-Batet S.L. per a conèixer qualsevol qüestió que es
susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de
la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien
expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui
correspondre.


Puig-Batet S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que
consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per
l'incompliment de les presents condicions.


La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el
territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus
conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre
jurisdicció i competència al respecte. Puig-Batet S.L. té el seu domicili a Barcelona, ​​Espanya.


Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a
un fitxer de què és titular Puig-Batet S.L. que s'utilitzarà per gestionar la teva subscripció al
nostre butlletí a través del que et mantindrem informat dels productes, novetats, serveis i
esdeveniments de Puig-Batet S.L. amb domicili a Carrer Nou 34, 3°1ª, Sant Pere de Ribes,
08810, Barcelona i e-mail celler@puigbatet.com, així com la gestió de la seva inscripció i
participació en sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti participar.


Subscripcions a el butlletí de notícies


Només podran prestar el seu consentiment persones majors de 16 anys.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o
revoqui el consentiment l'interessat.

La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder informar per via electrònica

sobre els productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions de Puig-Batet S.L.

així com la gestió de la seva inscripció i participació a sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti,

és l'aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Puig-Batet S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.


Com a responsable de l'arxiu, l'empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la
informació de caràcter personal. Per exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que vas
utilitzar per tramitar l'alta a celler@puigbatet.com amb l'assumpte BAIXA. Tramitar la
subscripció a la butlleta presumeix el teu consentiment per a tractar les dades en els termes
indicats.


En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats en
compliment d'obligacions legals.


Serveis de Contractació per Internet


Certs continguts de la website de Puig-Batet S.L. contenen la possibilitat de contractació per
Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions
generals de contractació establertes a l'efecte per Puig-Batet S.L.


Informació bàsica


Responsable del tractament: Puig-Batet S.L.
Finalitat del tractament: gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.
Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l'acceptació de la present Política
de Protecció de dades.

Destinataris de les dades: no seran comunicades a terceres persones excepte per obligació
legal.

Drets: per exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les
de limitació i oposició al seu tractament reconeguts per la normativa, pot enviar un correu a
celler@puigbatet.com.
Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els seus drets pot consultar la
nostra política completa de protecció de dades en: http:// www.puigbatet.com.


Crèdits del website


Puig-Batet S.L.


© Dret de propietat i copyright
B63744882
celler@puigbatet.com
Carrer Nou 34, 3°1ª
08810 Sant Pere de Ribes Barcelona ( Spain)
Telf. 699344981

bottom of page